Hírek

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Bikács Község Önkormányzata

pályázatot hirdet

a tulajdonát képező 3.43 ha alapterületű Jóléti tó (kivett agyaggödör) bérletére


A pályázatok pályáztatónál történő zárt borítékban történő személyes leadásának vagy postai úton feladás esetén az ajánlat beérkezésének határideje: 2023. augusztus 21. 10:00 óra. A borítékon fel kell tüntetni „Jóléti tó bérleti pályázat”.

A pályáztató címe: Bikács Község Önkormányzata 7043 Bikács, Szabadság tér 1.
A pályázatok bontása: 2023. augusztus 23. 11:00 órakor, a pályáztató címén, ahova a pályáztató a pályázókat jelen felhívással meghívja.

A pályázat eredményéről az önkormányzat 2023. augusztus 28-ig írásban értesíti az
ajánlattevőket.

A pályázathoz benyújtandó iratok, dokumentumok:

 • hiánytalanul kitöltött bérleti szerződés tervezet,
 • Jóléti tó üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési/hasznosítási terv,
 • cégnek minősülő ajánlattevő esetében cégkivonat másolat, alapítvány vagy egyesület esetében bírósági bejegyzésről szóló végzés, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásból származó kivonat,
 • nem természetes személy esetén aláírási címpéldány, amely 30 napnál nem régebbi,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani,
 • köztartozás mentességet igazoló NAV/adóhatóság által kiadott igazolás. Amennyiben az ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, úgy erről elegendő nyilatkozni.
 • igazolás a biztosíték rendelkezésére állásáról a megajánlott bérleti díj vonatkozásában

Érvénytelen a pályázat, ha:

 • a bérleti szerződés bármely szürkével jelölt részét nem töltötte ki a pályázó,
 • az nem felel meg a pályázati anyagban kiadott bérleti szerződésben és az ajánlati felhívásban rögzített feltételeknek, követelményeknek,
 • nem tartalmazza a pályázó (jogi személy esetén cégszerű) aláírását,
 • a pályázó nem csatolta a Jóléti tó üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési/hasznosítási tervét,
 • a pályázó nem csatolta a felhívásban megjelölt szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat,
 • a pályázó 1.200.000,- Ft/év bérleti díjnál kevesebbet ajánlott.

A pályázat nyertese az a pályázó, aki a pályázati felhívásban meghatározott feltételeket teljesíti és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

További információ Varga János polgármestertől a 20/263-2097-es telefonszámon szerezhető be, ugyanitt kérhető pályázati csomag. A bérlemények megtekintése a polgármesterrel előre egyeztetett időpontban lehetséges.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Letöltés pdf-ben.

Bikács, 2023. július 20.

Bikács Község Önkormányzata