• Településterv módosítása

  Bikács község településtervének 1. számú módosítása

   

  Tájékoztatni szeretnénk arról, hogy Bikács Község Képviselő-testülete a településrendezési eszközeinek módosításáról döntött. A módosítás célja a Bikács 086/6, 086/7, 087, 091/7, 065, 091/8 és 091/11 hrsz-ú ingatlanokon tervezett napelemes kiserőmű létesítése érdekében történő övezeti átsorolás. Az érintett területek mezőgazdasági terület övezetéből különleges beépítésre nem szánt kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület övezetébe kerülnek.

  A tervanyag letölthető az alábbi linken: https://www.bikacs.hu/wp-content/uploads/2024/04/Bikacs_Telepulesterv-1mod_eloz-tajekozt.pdf

  A közzététel időpontja: 2024.04.16.

 • Álláspályázat

  Györkönyi Napsugár Óvoda és Konyha
  7045 Györköny Fő u. 477.
  75/352-440
  gyorkonyinapsugar@gmail.com

  ikt. 60/2023.

  A Györkönyi Napsugár Óvoda és Konyha pályázatot hirdet köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

  Dajka
  munkakör/feladatkör betöltésére.

  Tevékenységi kör: megbízható, pontos, igényes gyermekgondozás. Az óvodapedagógussal együttműködő, beszédkultúrája megfelelő. Jellemezze a gyermekszeretet, empátiáskészség. Jellemezze a közösség kohéziójára való törekvés.

  Betöltendő állás jogviszonya: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
  Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra)

  Munkavégzés helye: Bikács

  Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, befejezett 8. osztály, dajka végzettség, büntetlen előélet

  A pályázat részeként benyújtandó igazolás, dokumentum: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítvány

  A benyújtás határideje: 2023. október 31.

  A benyújtás módja: levélben a Györkönyi Napsugár Óvoda és Konyha 7045 Györköny, Fő u. 477. címre

  Elbírálás módja: behívás alapján történik

  Elbírálás határideje: 2023. november 6.

  Közzététel helye: hirdetőtábla, Facebook, település honlap

  Az állás tervezett betöltésének időpontja: 2024. január 1.

 • Tanévkezdési támogatás Bikácson!

  Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei évben is szeretné támogatni a bikácsi gyermeke(ke)t nevelő családokat és segíteni az óvodáztatás-iskoláztatás terheinek csökkentésében. A támogatást kérelmezni kell a csatolt formanyomtatványon, továbbá nyilatkozni és igazolni kell a család jövedelmét. A támogatás rendelet szerinti szövege az alábbi:


  „15/D. § Az önkormányzat az oktatási-nevelési év megkezdésének megkönnyítése és a családok terheinek csökkentése érdekében a településen bölcsődei-óvodai, vagy általános iskolai nevelésben részesülő gyermekek, továbbá a nappali tagozatos középfokú tanulmányokat folytató gyermekek szülőjét/törvényes képviselőjét vagy nevelőszülőjét óvodáztatási-iskoláztatási támogatásban részesíti.
   
  (2) Óvodáztatási-iskoláztatási támogatásra jogosult:

  (a) az a Bikácson lakóhellyel rendelkező és Bikácson bölcsődei, vagy óvodai nevelésben résztvevő, illetve általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek szülője/törvényes képviselője vagy nevelőszülője, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb összegének a nyolcszorosát (228.000,- Ft)

  (b) az a Bikácson lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos középfokú tanulmányokat folytató diák szülője/törvényes képviselője vagy nevelőszülője, akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb összegének a nyolcszorosát (228.000,- Ft).
   
   (6) Az óvodáztatási-iskoláztatási támogatás megállapítása a beérkezett kérelmek adatai, az óvodába/bölcsődébe és az általános iskolába beiratkozottak esetén az intézmények által szolgáltatott névsor alapján történik. A középiskolai tanulmányok folytatását tanulói jogviszony igazolással (iskolalátogatási igazolással) kell alátámasztani, amelyet a kérelemhez csatolni szükséges.
   
  Az óvodáztatási-iskoláztatási támogatás összege 15.000 Ft/fő.


   A támogatás iránti kérelmet szeptember 15-ig lehet benyújtani.

   A támogatás kifizetése hivatalból – a helyben szokásos módon meghirdetve –
  történik az önkormányzat házipénztárából:

  • A jogosultaknak szeptember 15-től október 05. napjáig.
   A támogatási összeget a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül lehet felvenni, melynek elmulasztása jogvesztő.

  A kérelemhez csatolni szükséges az egy háztartásban élők:

  • személyi igazolvány másolatát,
  • lakcím kártya másolatát,
  • TAJ kártya másolatát,
  • jövedelemigazolásokat:
   • munkáltatói igazolás, vagy,
   • bankszámlakivonat másolata, vagy
   • nyugdíjszelvény másolata, vagy
   • NAV által kiállított adóigazolás (csak vállalkozás esetén),
   • vagy támogatásról szóló határozat másolata

  A támogatást kérelmező formanyomtatvány ITT LETÖLTHETŐ, vagy személyesen átvehető a hivatalban 7043 Bikács, Szabadság tér 1.

 • AJÁNLATI FELHÍVÁS

  Bikács Község Önkormányzata

  pályázatot hirdet

  a tulajdonát képező 3.43 ha alapterületű Jóléti tó (kivett agyaggödör) bérletére


  A pályázatok pályáztatónál történő zárt borítékban történő személyes leadásának vagy postai úton feladás esetén az ajánlat beérkezésének határideje: 2023. augusztus 21. 10:00 óra. A borítékon fel kell tüntetni „Jóléti tó bérleti pályázat”.

  A pályáztató címe: Bikács Község Önkormányzata 7043 Bikács, Szabadság tér 1.
  A pályázatok bontása: 2023. augusztus 23. 11:00 órakor, a pályáztató címén, ahova a pályáztató a pályázókat jelen felhívással meghívja.

  A pályázat eredményéről az önkormányzat 2023. augusztus 28-ig írásban értesíti az
  ajánlattevőket.

  A pályázathoz benyújtandó iratok, dokumentumok:

  • hiánytalanul kitöltött bérleti szerződés tervezet,
  • Jóléti tó üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési/hasznosítási terv,
  • cégnek minősülő ajánlattevő esetében cégkivonat másolat, alapítvány vagy egyesület esetében bírósági bejegyzésről szóló végzés, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásból származó kivonat,
  • nem természetes személy esetén aláírási címpéldány, amely 30 napnál nem régebbi,
  • az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani,
  • köztartozás mentességet igazoló NAV/adóhatóság által kiadott igazolás. Amennyiben az ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, úgy erről elegendő nyilatkozni.
  • igazolás a biztosíték rendelkezésére állásáról a megajánlott bérleti díj vonatkozásában

  Érvénytelen a pályázat, ha:

  • a bérleti szerződés bármely szürkével jelölt részét nem töltötte ki a pályázó,
  • az nem felel meg a pályázati anyagban kiadott bérleti szerződésben és az ajánlati felhívásban rögzített feltételeknek, követelményeknek,
  • nem tartalmazza a pályázó (jogi személy esetén cégszerű) aláírását,
  • a pályázó nem csatolta a Jóléti tó üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési/hasznosítási tervét,
  • a pályázó nem csatolta a felhívásban megjelölt szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat,
  • a pályázó 1.200.000,- Ft/év bérleti díjnál kevesebbet ajánlott.

  A pályázat nyertese az a pályázó, aki a pályázati felhívásban meghatározott feltételeket teljesíti és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

  További információ Varga János polgármestertől a 20/263-2097-es telefonszámon szerezhető be, ugyanitt kérhető pályázati csomag. A bérlemények megtekintése a polgármesterrel előre egyeztetett időpontban lehetséges.

  A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

  Letöltés pdf-ben.

  Bikács, 2023. július 20.

  Bikács Község Önkormányzata

 • TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

  Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

  A kezelés pontos időpontja: 2023.06/27. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2023.06/28-29. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

  Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

  A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

  A lakosság részére javasolt intézkedések:

   a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

  A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

 • Partnerségi véleményezés

  Bikács község településtervének partnerségi véleményezése

   

  Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy az Önkormányzat a település közigazgatási területére vonatkozóan új településfejlesztési és településrendezési tervet készíttetett, amely tervdokumentációt  a partnerek tájékoztatása céljából Bikács Község Önkormányzata véleményezésre közzéteszi.

  A tervdokumentáció az alábbi helyről letölthető, vagy a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben előzetes egyeztetést követően megtekinthető. 

  Észrevételeit, véleményét a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére (7043 Bikács, Szabadság tér 1.) eljuttatva, vagy elektronikus levélben a hivatal.bikacs@tolna.net e-mail címre történő megküldéssel. 

  Kifüggesztés kezdete: 2023.06.14.

  Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje 2023. június 21.

  Letölthető egyeztetési anyagok:

 • MEGHÍVÓ

  BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMYÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
  LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART.

  Bikács község településtervének egyeztetési anyaga elkészült. A munka részeként a helyi építési szabályzat a település sajátosságait figyelembe véve határozza meg az építés helyi rendjét, a telkekre vonatkozó helyi építési követelményeket, jogokat, kötelezettségeket. Építési munkát végezni csak a helyi építési szabályzat és szabályozási terv előírásainak megfelelően lehet, így tehát igen fontos, hogy abban az egyes övezetekre vonatkozóan milyen előírásokat határoznak meg.

  A téma fontosságára való tekintettel lakossági fórumot tartunk.

  LAKOSSÁGI FÓRUM HELYE:
  Polgármesteri Hivatal 7043 Bikács, Szabadság tér 1.

  A FÓRUM IDEJE:
  2023. június 13.  17:00

  A FÓRUM TÉMÁJA:
  17:00 órától: Új településterv készítése
  18:00 órától: Egyebek

  Minden érdeklődő megjelenésére számítunk!

  Bikács, 2023. június 06.

  Varga János sk.
  polgármester